GDPR

PRÁVNÍ DOKUMENTY NUTNÉ K NAŠÍ SPOLUPRÁCI
Před počátkem naší spolupráce je třeba podepsat dokument, který legislativně upravuje naši spolupráci a definuje povinnosti obou stran. Jedná se o Souhlas klienta s poskytnutou léčbou, Souhlas klienta s evidencí osobních údajů a Souhlas klienta s podmínkami spolupráce.

Souhlas ke stažení naleznete ZDE.
Souhlas si můžete stáhnout a vytisknout, nebo jej spolu vyplníme v ambulanci. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Přepis dokumentu pokračuje na této stránce.

SOULAS KLIENTA S POSKYTNUTOU LÉČBOU
Fyzioterapie Kateřina Honová, Hvozdecká 1305/5, Brno, 635 00 – Mgr. Kateřina Honová, IČ: 052 63 689, (dále jen „Fyzioterapie Honová“) je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Mgr. Honová Vás v rámci informovaného souhlasu s navrhovanou léčbou poučí o prováděných úkonech, účelu, očekávaných výsledcích, možnostech komplikací a případných alternativních způsobech rehabilitace. Neváhejte položit doplňující otázky, pokud nebudete poučení plně rozumět.
Klient(ka) prohlašuje, že byl(a) magistrou Honovou poučen(a) o prováděné terapii, účelu, očekávaných výsledcích, možnostech komplikací a případných alternativních způsobech rehabilitace, že sdělil(a) veškeré okolnosti svého zdravotního stavu a nezamlčel(a) nic, co by mohlo negativně ovlivnit výsledek terapie. Pokud by došlo ve zdravotním stavu klienta/klientky k závažným a zásadním změnám, je tento povinen tuto skutečnost bez prodlení sdělit.

SOUHLAS KLIENTA S EVIDENCÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s ustanovením č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR (dále jen Nařízení), Fyzioterapie Honová informuje, že zpracovává následující údaje za účelem evidence klientů:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní telefon
  • Kontaktní e-mailová adresa

Fyzioterapie Honová prohlašuje, že účelem zpracování osobních údajů je výlučně evidence klientů. Poskytnuté údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Doba zpracování osobních údajů je v souladu s §5 odst. 2 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. 5 let.

SOUHLAS KLIENTA S PODMÍNKAMI SPOLUPRÁCE
Podmínky spolupráce jsou následující:

  • Délka individuální terapie je 50 minut /25 minut, včetně zápisu provedených úkonů do zdravotnické dokumentace – karty klienta, pokud není dohodnuto jinak. Zbývající čas je nutný k převlečení klienta a přesunům tak, aby byl dodržen časový harmonogram.
  • Klient je povinen dodržovat dohodnuté termíny terapie. Nemůže-li se na dohodnutou terapii dostavit, omluví se mailem nebo SMS zprávou a to alespoň 24 hodin před dohodnutým termínem. Výjimkou jsou akutní stavy a nepředvídatelné události. Pokud termín není v dohodnutém času zrušen, je na následující terapii účtováno storno ve výši 50 % z ceny dle platného ceníku na úhradu režijních nákladů.
  • Léčba není hrazena zdravotními pojišťovnami. Cena terapie je 800 Kč za hodinu a 500 Kč za 30 minut. Cena masáží je 500 Kč za hodinu a 300 Kč za 30 minut.

Klient(ka) prohlašuje, že informovaný souhlas četl(a) a měl(a) možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co považuje v souvislosti s navrhovanou léčbou, evidencí osobních údajů nebo podmínkách spolupráce za podstatné, a že tyto dotazy byly magistrou Honovou zodpovězeny. Dále že podaným informacím porozuměl(a) a považuje své poučení za dostatečné.

Na základě svobodné vůle klient(ka) prohlašuje, že SOUHLASÍ s výše uvedeným. Byl(a) také poučen(a), že svůj souhlas může kdykoliv ODVOLAT.